Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη – συνεργάτη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας glowextensions.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το glowextensions.gr χρησιμοποιεί για την αναγνώριση των μελών στη χρήση ορισμένων υπηρεσιών του αρχεία Cookies. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Το glowextensions.gr τα χρησιμοποιεί για την αναγνώριση των μελών, τη διευκόλυνσή τους στην πρόσβαση που δικαιούνται να έχουν σε ειδικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας, την καταγραφή στατιστικών επισκεψιμότητας των εφαρμογών καθώς και για την αποτίμηση των διαφημιστικών προβολών.

Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site του glowextensions.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση απαγόρευσης των cookies από τον χρήστη δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Καταγράφουμε την IP διεύθυνση με την οποία οι επισκέπτες συνδέουν τον υπολογιστή τους με το internet και στη συνέχεια με το glowextensions.gr. Η καταγραφή αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και για την διασφάλιση της διάκρισης των επισκεπτών στις ψηφοφορίες – έρευνες που διενεργούνται στο glowextensions.gr.

Η ιστοσελίδα glowextensions.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης – χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει, σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το info@glowextensions.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.